10 تفاوت کلیدی بین ارزشیابی و ارزیابی

به طور مشابه ، دو کلمه ارزشیابی (assessment) و ارزیابی (evaluation) وجود دارد که معنی آنها کاملاً نزدیک است اما با یکدیگر متفاوت است. وقتی شخصی را ارزشیابی می کنید ، سطح عملکرد یا آن فرد را بررسی می کنید و وقتی شخصی را ارزیابی می کنید ، بررسی می کنید که فرد به چه هدفی رسیده است. در این مقاله با کمک چند مثال در کنار تفاوت های کلیدی بین آنها به صورت جداول ، با تعریف و کاربرد ارزشیابی و ارزیابی آشنا می شوید.

ارزشیابی (assessment) چیست ؟

انواع ارزشیابی

ارزیابی چیست ؟

تفاوتهای اساسی بین ارزشیابی و ارزیابی

ارزشیابی و ارزیابیAssessment vs Evaluation
ارزشیابی و ارزیابی

ارزشیابی و ارزیابی

زبان انگلیسی شامل کلمات کاملی است که معنی آنها کاملاً نزدیک به یکدیگر است که افراد در استفاده از آنها دچار اشتباه می شوند . بسیاری از افراد در استفاده از کلماتی مانند جایزه (award) و پاداش (reward) و نگرش (attitude) و استعداد (aptitude) اشتباه می کنند.

به طور مشابه ، دو کلمه ارزشیابی (assessment) و ارزیابی (evaluation) وجود دارد که معنی آنها کاملاً نزدیک است اما با یکدیگر متفاوت است.

ارزشیابی (Assessment) یک فرآیند سیستماتیک برای جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون در مورد چیزی یا شخصی برای سنجش مهارت ها ، دانش و کاربرد است ، در حالی که معنای ارزیابی (Evaluation) مربوط به تصمیم گیری در مورد کیفیت ، مهارت ها یا اهمیت چیزی یا شخص دیگری است.

وقتی شخصی را ارزشیابی می کنید ، سطح عملکرد یا آن فرد را بررسی می کنید و وقتی شخصی را ارزیابی می کنید ، بررسی می کنید که فرد به چه هدفی رسیده است.

این دو کلمه معمولاً در سیستم دانشگاهی و مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرد و حتی اساتید نیز در استفاده متقابل از این کلمات اشتباه می کنند.

در این مقاله با کمک چند مثال در کنار تفاوت های کلیدی بین آنها به صورت جداول ، با تعریف و کاربرد ارزشیابی و ارزیابی آشنا می شوید.

ارزشیابی (assessment) چیست ؟

کلمه ” assess – تشخیص دادن” از کلمه قرون وسطایی ” assessee” گرفته شده است که معنی آن “تعیین مالیات بر آن است”. بنابراین ، ارزشیابی می تواند به عنوان فرایند جمع آوری اطلاعات در مورد چیزی یا شخصی از منابع مختلف تعریف شود . تا از آن ایده دریافت کنید که چه دانش یا مهارت یا کیفیتی از آن برخوردار است.

اصطلاح ارزشیابی در زمینه های مختلفی از جمله آموزش ، مالیات ، منابع انسانی ، روانشناسی و زمینه های مالی و غیره استفاده می شود.

هدف از انجام ارزشیابی ، ارائه بازخورد سازنده است تا ارزیابی شونده (فرد ارزیابی شده) بتواند بهبود یابد. ارزشیابی یک فرآیند تعاملی مداوم است که دو طرف در آن نقش دارند.

ارزیاب کسی که  که عملکرد یک فرد را در یک زمینه خاص یا در زمینه های مختلف ارزیابی می کند تا به بهبود ارزشیابی کمک کند. کلمه assessment اغلب برای ارزیابی مهارت ها ، توانایی ها ، استعداد ، عملکرد و شایستگی استفاده می شود.

به عنوان مثال ، معلم عملکرد دانش آموزان را در موضوعات مختلف برای ارزیابی توانایی ها و سطح ضریب هوشی دانش آموزان ارزیابی می کند و به دانش آموزان کمک می کند تا عملکرد خود را بهبود بخشند.

مقالات پیشنهادی

پرسشنامه عملکرد شغلى

انواع ارزشیابی

انواع مختلف ارزشیابی وجود دارد که عبارتند از :

ارزشیابی جامع (Summative assessment)

ارزشیابی جامع از فرد انجام می شود تا یادگیری آنها را تا پایان یک دوره تصمیم گیری ارزیابی کند.

ارزشیابی مرحله ای (Formative assessment)

ارزشیابی مرحله ای یک فرایند یادگیری مداوم است. این بازخورد در طی فرایند به فرد ارائه می شود تا در بهبود یادگیری موثر باشد.

ارزشیابی جایگزین (alternative assessment)

این با ارزشیابی سنتی متفاوت است. در ارزشیابی جایگزین ، عملکرد فرد ارزیابی می شود و ارزیابی می شود که فرد چگونه با مهارت می تواند دانش خود را که طی فرایند یادگیری به دست آورده است ، به اجرا بگذارد.

نمونه این نوع ارزشیابی ، سیستم امتحان در مدارس است. در جایی که دانش آموزان مجبورند امتحانات شفاهی و کتبی را برپا کنند ، تکالیف را حل کنند ، ارائه کنند تا بتوانند سطح یادگیری خود را اثبات کنند.

ارزیابی چیست ؟

معنی کلمه “ارزیابی کردن” این است که در مورد چیزی یا شخصی قضاوت کنیم تا در مورد توانایی ها یا مهارت ها یا خصوصیات آنها بیاموزیم. کلمه ارزیابی از کلمه لاتین “valere” گرفته شده است که معنی آن “خیلی قوی ، ارزشمند بودن ” است.

خروجی فرآیند ارزیابی نتیجه است. در امتحان ، توانایی فرد در به کارگیری دانش خود ارزیابی می شود و براساس خروجی. نتیجه گیری می شود.

فرایند ارزیابی برای مقایسه مهارتها و کیفیتهای دو یا چند نفر انجام می شود. شخصی که مورد ارزیابی قرار می گیرد باید معیارهای تعیین شده توسط ارزیاب را رعایت کند. بر خلاف ارزشیابی ، نتیجه بازخورد سازنده ایجاد نمی کند ، اما منظور قبول شدن قضاوت است.

این اصطلاح می تواند برای سنجش اثربخشی یک سیستم آموزشی ، یک دوره ، برنامه درسی ، معلم و غیره مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی یک فرایند کامل برای دستیابی به عملکرد شخص یا چیزی است که می تواند تفاوت بین نتایج واقعی و مورد نظر را تعیین کند.

تفاوتهای اساسی بین ارزشیابی و ارزیابی

ارزشیابی (Assessment)

ارزیابی (Evaluation)

منظور از ارزشیابی ، مرور داده های مربوط به چیزی یا شخصی از منابع مختلف به منظور بهبود عملکرد فعلی است.معنای ارزیابی ، قضاوت در مورد عملکرد چیزی یا شخصی با اندازه گیری عملکرد بر اساس استانداردهای موجود است.
ارزشیابی یک فرایند مداوم است.ارزیابی باعث بسته شدن روند موجود می شود.
هدف از ارزشیابی ، افزایش کیفیت عملکرد است.هدف از ارزیابی ، قضاوت عملکرد است.
ارزشیابی یک فرآیند جداگانه است و براساس استانداردهای از قبل تعیین شده انجام نمی شود.ارزیابی براساس استانداردهای تعیین شده اعمال می شود.
ارزشیابی ، فرآیند محور است .ارزیابی ، فرآیند محصول محور است.
نتیجه ارزشیابی بازخورد سازنده است.نتیجه ارزیابی نشان دادن کاستی ها است.
ارزشیابی درجه بندی شده است.ارزیابی درجه بندی نشده است.
ارزشیابی بازتابی از یک رابطه دو طرف دارد.ارزیابی دیدگاهی یک طرفه است.
معیارهای ارزشیابی با درک متقابل هر دو طرف درگیر در روند تصمیم گیری ایجاد می گردد.معیارهای ارزیابی فقط توسط ارزیاب تصمیم گیری می شود.
به عنوان مثال ، معلم ارزشیبای عملکرد دانش آموزان را انجام می دهد و بازخورد سازنده ای را ارائه می دهد.به عنوان مثال ، ارزیابی مهارتهای یک نامزد قبل از استخدام وی برای کار انجام می شود

نتیجه

با این حال ، ارزشیابی و ارزیابی هر دو برای بررسی عملکرد یک فرد مورد استفاده قرار می گیرند. اما این دو اصطلاح در یک شرایط کاملاً متفاوت استفاده می شوند.

ارزشیابی برای ارائه بازخورد سازنده و انگیزه ارزشیابی برای بهبود انجام می شود ، در حالی که ، ارزیابی برای داوری توانایی فرد یا سیستم برای قضاوت انجام می شود.