برنامه بازاریابی و ویژگی های آن
محصول جدید در بازاریابی

تعریف محصول جدید در بازاریابی دشوار است. آیا با تغییر رنگ یک ماده تمیز کننده می توان آن را محصول جدید در بازاریابی تلقی کرد؟ چند راه برای تشخیص جدید بودن محصول وجود دارد.