اهمیت قیمت در شرکت

قیمت تنها عنصر در آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد می کند. سایر عناصر هزینه زا هستند. قیمت گذاری استراتژیک مبحثی جدید در مدیریت آمیخته بازاریابی است.