برکزیت فرصت و ریسک استراتژیک برای بازاریابان

اگر چه شمارش نهایی آراء خروج بریتانیا (برکزیت – Brexit) با ۹/۵۱ % خبر از پیروزی کمپین خروج از اتحادیه اروپا را می داد امّا بسیاری از رای دهندگان به خروج از اتحادیه، انتظار تأثیر فوری بر اقتصاد بریتانیا را نداشتند.