تبلیغات و تحقیقات بازار

برقراری ارتباط بین محصول و بازار، اصل اساسی بازاریابی و مدیریت بازاریابی است. آن ها با استفاده از ابزار مختلف می توانند به این ارتباطات دست یابند.