اهمیت بازاریابی بر توسعه اقتصادی یک کشور
تاثیر اقتصاد بر بازاریابی
بازاریابی و رفاه اجتماعی
بازاریابی و رفاه فردی

از جمله از انتقادات وارد شده به بازاریابی ، برخی شیوه های مورد استفاده توسط بازاریابی است که ممکن است به رفاه فردی آسیب برسانند.