موارد استفاده مدل یابی معادلات ساختاری

مدل یابی معادله ساختاری ، علاوه بر تحلیل اکتشافی ، تحلیل عاملی تأییدی ( CFA ) را نیز به کار می برد.

پایه های مدل یابی معادلات ساختاری

پایه های مدل یابی معادلات ساختاری : مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است.