اندیشه اساسی زیر بنای مدل یابی ساختاری

شاخص برازش اصلاح شده مقتصد ،هنجار شده

شاخص برازش هنجار شده و هنجار نشده

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

شاخص نیکویی برازش و نیکویی برازش اصلاح شده

کای اسکوئر و نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

موارد استفاده مدل یابی معادلات ساختاری

پایه های مدل یابی معادلات ساختاری