نوشته‌ها

فرصت های کسب و کار در اقتصاد رو به رشد جهان
تکامل بازاریابی هوش مصنوعی

در حال حاضر ، یکی دیگر از پیشرفت های تکنولوژیک در بازاریابی ، هوش مصنوعی یا AI است.