نوشته‌ها

تجزیه تحلیل گزینه های مختلف ترکیب عناصر در شرایط رکود اقتصادی
انواع نوآوری در محصول

نوآوری ها از لحاظ میزان جدید بودن با هم متفاوتند و همین مسئله کمک می کند که بدانیم بازارهای هدف با چه سرعتی پذیرای آنها خواهند بود.

محیط رقابتی

مقصود از” محیط رقابتی ” رقابت بین عوامل تولید، توزیع، و ترویج محصول است. این ها عبارت اند از شرکت تولید کننده، توزیع کنندگان، واسطه ها و مشتریان هدف.