نوشته‌ها

اینترنت-اشیاء

دیجیتالی شدن و افزایش ارتباط پیوسته برای تبدیل بسیاری از جنبه های اجتماعی و اقتصادی بین دستگاه ها، شهروندان، و دولت ها هر روز در حال افزایش است.

هیاهو در بازاریابی دیجیتال

مهم نیست که چه کسی را بازاریابی می کنید – کسب و کارها یا مصرف کنندگان – خریداران امروزی با برندتان از طریق کانال ها یا ابزارهای مختلف در تعامل هستند.