نوشته‌ها

مباحث عملياتى پيش روى واحد بازاريابى

واحد سازمانى بازاریابى را نوعاً مدیر بازاریابى ، یا نایب رئیس بازاریابى یا مسئول ارشد بازاریابى هدایت مى کند .

هتل بیمارستان و بازاریابی خدمات
تحقيقات بازاریابی در بازاريابى پارتيزانى
آيا لازم است فروشندگان در زمينه بازاريابى آموزش ببينند؟
مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

برای مقابله با چالش های بازار و مدیریت آن ، تحقیقات بازاریابی یا پژوهش بازاریابی مهم ترین ابزار در علم بازاریابی است . در واقع تحقیقات بازاریابی یکی از ابعاد مهم در بازاریابی به حساب می آید.

چارچوب بازاریابی

به منظور درکی عمیق از بازاریابی چارچوب بازاریابی را ارائه تعریف بازاریابی ، مفاهیم اصلی بازاریابی ، و برنامه بازاریابی ارائه می نماییم.

برای ارائه یک چارچوب بازاریابی لازم است ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اجزاء مهم آن را تشریح نماییم.

بانك بدون شعبه

در حال حاضر بسیارى از بانک ها تلفنى به مشتریان خود خدمت مى کنند ؛ اما این روش معمولاً مکمل عملیات سنتى است که در شعبه انجام مى گیرد.

استفاده از مفهوم بازاریابی توسط شرکت ها

چند شرکت مى شناسید که مفهوم بازاریابى واقعى را درک کرده و آن را به کار بسته باشند. متأسفانه تعداد بسیار اندک است.