نوشته‌ها

مباحث عملياتى پيش روى واحد بازاريابى

واحد سازمانى بازاریابى را نوعاً مدیر بازاریابى ، یا نایب رئیس بازاریابى یا مسئول ارشد بازاریابى هدایت مى کند .

هتل بیمارستان و بازاریابی خدمات
تحقيقات بازاریابی در بازاريابى پارتيزانى
آيا لازم است فروشندگان در زمينه بازاريابى آموزش ببينند؟
مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی
چارچوب-بازاریابی

به منظور درکی عمیق از بازاریابی چارچوب بازاریابی را ارائه تعریف بازاریابی ، مفاهیم اصلی بازاریابی ، و برنامه بازاریابی ارائه می نماییم.

برای ارائه یک چارچوب بازاریابی لازم است ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اجزاء مهم آن را تشریح نماییم.

استفاده از مفهوم بازاریابی توسط شرکت ها

چند شرکت مى شناسید که مفهوم بازاریابى واقعى را درک کرده و آن را به کار بسته باشند. متأسفانه تعداد بسیار اندک است.