نوشته‌ها

مراحل شکل گیری تیم

پس از برنامه ریزى آغازین توسط مدیر اجرایى ، تیم تشکیل جلسه مى دهد. اعضاى تیم آموزش فشرده اى مى بینند. مدیر تیم ، مسئولیت تعیین اکثر فعالیتهاى تیم را براى خود حفظ مى کند ، هر چند که مى کوشد تا اعضاى تیم کنترل بیشترى بر کارشان داشته باشند.

متخصص-سئو

مأموریت یک متخصص سئو به حداکثر رساندن حجم ترافیک واقعی وب سایت در موتورهای جستجو است.