نوشته‌ها

مهندسی-فروش

مهندس فروش کسى است که علاوه بر دارا بودن اطلاعات فنى بالا در مورد هر محصول ، فروشنده و بازاریاب حرفه اى بوده و از توانایى تجزیه و تحلیل عملیات مربوط به صورت دقیق و با عدد و رقم برخوردار باشد

مهندسی بازاریابی

مهندسى بازاریابى براى بازاریابى مفهومى یک معادل نیست ، برعکس ، مهندسى بازاریابى آن را تکمیل مى کند.

مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی مسئول توسعه، اجرا و نظارت بر برنامه های استراتژیک بازاریابی سازمان ( یا بخشی از کسب و کار و یا برندی از سازمان) به منظور جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان فعلی است.