نظام مدیریتی هوشین کانرى

نظام مدیریتی هوشين كانرى

نظام مدیریتی هوشین کانرى

نظام مدیریتی هوشین کانرى و گام هاى برنامه ریزى هوشین کانری دو موضوع مورد بررسب در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی در حوزه مدیریت منابع انسانی است.

نظام مدیریتی هوشین کانری چیست ؟

هوشین کانرى یک نظام مدیریتى ژاپنى است که هدف آن عملیاتى کردن اهداف مدیریت عالى شرکت در سطوح پایین تر سازمان است . در هر سطح ، اهداف و راهبردهاى سطح بالاتر به اهداف و فعالیتهاى سطح پایین تر ترجمه مى شود .

در ابتداى فرایند هوشین کانرى مدیریت ارشد دورنماى شرکت و نیز اهداف و جهت گیرى یک ساله را تنظیم مى کند . در هر یک از سطوح پایین تر ، مدیران و کارکنان با توجه به اهداف و راهبرد شرکت در تعیین برنامه هاى کارى خود مشارکت مى کنند . آنها همچنین شاخصهایى را تعریف مى کنند که بیانگر میزان دسترسى به اهداف مذکور باشد .

سپس آنها اهداف را به سطح پایین تر سازمانى انتقال مى دهند . بنابراین هر یک از سطوح پایینى مدیریت ارشد با سطح بالاتر در تماس است تا اطمینان حاصل شود استراتژى پیشنهادى با نیازمندیها همخوانى دارد . بازنگرى هاى منظمى انجام مى شود تا میزان پیشرفت و نیز مشکلات موجود معلوم شده و اقدامات اصلاحى انجام شود .

نظام مدیریتی هوشین کانرى تضمین کننده این نکته است که هر شخصى در سازمان از دورنما و اهداف بلند مدت سازمان و نیز نحوه تبدیل آنها به نیازمندى هاى مشخص و نیز فعالیتها آگاه است .

گام هاى برنامه ریزى هوشین کانری

  • هدف را انتخاب کنید .

وضعیت جارى سازمان را معلوم کنید .

معلوم کنید که سازمان مى خواهد در آینده چه شود . ( vision )

معلوم کنید که سازمان باید روى چه موضوعاتى تمرکز کند تا به اهداف و دورنماى خود برسد .

  • به سازمان نظم دهید .

اهداف سالیانه و نیز معیارهاى شفاف براى موفقیت ( دستیابى به اهداف – مترجم ) را معلوم کنید .

ابزار مورد نیاز را تأمین کنند – ( تعیین نحوه دستیابى به اهداف (

در تعیین اهداف و ابزار ( براى رسیدن به اهداف – مترجم ) از نظرات کل سازمان استفاده کنید .

طرح ٣ تا ۵ ساله را نهائى کنید .

  • طرح را اجرا کنید و بهبود دهید .

اجرا

نظارت بر پیشرفت

بهبود دهید .

دو منطق ساده اما بنیادین هوشین کانرى اینست که فرآیند تعیین اهداف و برنامه ریزى در لایه هاى مختلف سازمان براساس یک فرآیند رفت و برگشتى و تعاملى انجام مى شود . همچنین درهر لایه اى از منطق چیستى – چگونگى استفاده مى کنند .

( در مرحله اول : دورنما = چیستى ، اهداف = چگونگى ، در لایه دوم اهداف = چیستى ، راهبردها = چگونگى ، در لایه سوم راهبردها = چیستى ، اقدامات = چگونگى ) .