ابزار اصلى برندسازی

ابزار-اصلى-برندسازی

مسئول برندسازی

برندسازی فقط وظیفه ى بخش بازاریابى نیست ، بلکه مسئولیت کل شرکت است. کارمند ، تأمین کننده ، شریک یا توزیع کننده ى ضعیف به اعتبار برند آسیب خواهند زد. اما گروه بازاریابى ، مسئول تعریف هویت برند است. ما اغلب مى گوییم درست است که محصول در کارخانه تولید مى شود اما معناى برند در بخش بازاریابى شکل مى گیرد. چارلز روسوند از برند وسایل آرایش رولون این نکته را خوب بیان کرد : ” در کارخانه ، ما محصول را تولید مى کنیم ، در مغازه امید را مى فروشیم “.

بسیارى از افرادى که در بازاریابى جدید هستند ، فکر مى کنند برندسازی در درجه ى اول صرف پول کافى براى پرداخت بابت آگهى تبلیغاتى سى ثانیه اى تلویزیونى است. ما سودمندى تبلیغات تلویزیونى را براى محصولات تولید انبوه تجارى تأیید مى کنیم اما کوته فکرى است اگر فکر کنیم مى توانیم فقط با تبلیغ تلویزیونى ، یا از طریق تبلیغات چاپى ، رادیویى یا بیلبورد برند به وجود بیاوریم. 

ابزارهاى برندسازی

 • تبلیغات سنتى و دیجیتال
 • حضور در رسانه هاى اجتماعى
 • حمایت هاى مالى از رویداد ها و حنبش ها
 • ایجاد باشگاه ها / جوامع کاربران
 • امکان بازدید از شرکت
 • امکان بازدید از نمایشگاه ها
 • نمایشگاه هاى سیار
 • پخش زنده ى سخنرانى ها ، میز گردها و برنامه هاى تفریحى
 • افتتاحیه هاى فروشگاه ها یا نمایشگاه ها
 • مشارکت در تسهیلات عمومى یا حمایت از آرمان هاى اجتماعى
 • ارائه ى ارزش بالا در قبال پول

آشکار است که بازاریابان مى توانند ابزار بسیارى را براى جلب توجه در نظر بگیرند و در بازار هدف ارجحیت به وجود بیاورند. انتخاب آن ها بستگى به پوشش نسبى و بهره ورى هاى ابزار گوناگون مرتبط با هزینه ى آن ها دارد.

0/5 (0 Reviews)