" />دوره های بازاریابی و فروش - دوره های آموزشی بازاریابی و فروش - آموزش بازاریابی و فروش
 • دوره های بازاریابی و فروش

  آموزش بازاریابی و فروش به صورت حرفه ای با کاربرد در بازار کار ایران

مدت زمان و تعرفه دوره

۸ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۱۵۵٫۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک

سر فصل های دوره آموزش مدیریت استراتژیک

 • تعاریف مدیریت استراتژیک
 • تشریح و تبیین مدلهای ارزیابی فعالیت های اقتصادی
 • برنامه ریزی فعالیت های جدید کسب و کار
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • طراحی استراتژی های بازاریابی برای یک موقعیت خاص
 • تجزیه و تحلیل SWOT

مدت زمان و تعرفه دوره

۸ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۸۵٫۰۰۰ تومان

تحقیقات بازاریابی

سر فصل های دوره آموزش تحقیقات بازاریابی

 • سیستم اطلاعات بازاریابی
 • سیستم تحقیقات بازاریابی
 • فرآیند تحقیقات بازاریابی
 • سنجش در تحقیقات بازاریابی
 • طراحی پرسشنامه
 • مقیاسهای رتبه بندی و نگرش در تحقیقات بازاریابی
 • تحقیق کیفی در تحقیقات بازاریابی
 • نمونه گیری و تحلیل داده ها

مدت زمان و تعرفه دوره

۸ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۹۵٫۰۰۰ تومان

مبانی بازاریابی و فروش

سر فصل های دوره آموزش مبانی بازاریابی و فروش

 • تعاریف شاخص در بازاریابی و فروش
 • آمیخته بازاریابی
 • فرآیند STP
 • کانال های بازاریابی و شبکه ارزش
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • انواع روشهای بازاریابی
 • تفاوت بازاریابی صنعتی و بازاریابی مصرفی
 • فروش و معرفی ابزارهای افزایش فروش

مدت زمان و تعرفه دوره

۸ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۱۴۵٫۰۰۰ تومان

اصول قیمت گذاری و تخفیفات فروش در بازاریابی

سر فصل های دوره آموزش اصول قیمت گذاری و تخفیفات فروش در بازاریابی

 • نحوه تعیین قیمت در بازاریابی
 • اهداف قیمت گذاری در بازاریابی
 • بررسی تقاضا و تخمین هزینه در قیمت گذاری
 • روشهای قیمت گذاری در بازاریابی
 • انواع تخفیفات فروش  و قیمت گذاری پیشبردی در بازاریابی
 • بررسی زمانهای افزایش و کاهش قیمت در بازاریابی

مدت زمان و تعرفه دوره

۱۲ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۱۲۵٫۰۰۰ تومان

مدیریت برندسازی

سر فصل های دوره آموزش مدیریت برندسازی

 • مفاهیم اساسی در برند و برندسازی
 • برندسازی شرکتی و برندسازی شخصی
 • گام ها و عناصر برندسازی
 • دام های برندسازی
 • انتخاب استراتژی فروش در راستای برندسازی
 • بسته بندی و برچسب زنی در برندسازی
 • برندسازی دیجیتال

مدت زمان و تعرفه دوره

۸ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده

سر فصل های دوره آموزش رفتار مصرف کننده

 • مفاهیم و تعاریف رفتار مصرف کننده
 • مفهوم فرهنگ و تفاوت های فرهنگی در رفتار مصرف کننده
 • تاثیرات گروه بر رفتار مصرف کننده
 • فرآیند ادراک در رفتار مصرف کننده
 • انگیزش ، شخصیت و احساسات در رفتار مصرف کننده
 • فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده
 • فرآیندهای پس از خرید ، رضایت و تعهدات مصرف کننده

مدت زمان و تعرفه دوره

۴ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۸۸٫۰۰۰ تومان

مذاکره و چانه زنی

سر فصل های دوره آموزش مذاکره و چانه زنی

 • مهارتهای ارتباطی
 • زبان بدن
 • فرآیند مذاکره
 • اصول مذاکره برد – برد
 • چانه زنی

مدت زمان و تعرفه دوره

۸ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۹۸٫۰۰۰ تومان

بازاریابی و فروش تلفنی

سر فصل های دوره آموزش بازاریابی و فروش تلفنی

 • تعریف بازاریابی و فروش
 • بازاریابی و فروش شخصی
 • روشهای فروش
 • فروش شخصی در برابر فروش تلفنی
 • صدا در بازاریابی و فروش تلفنی
 • نبایدها در بازاریابی و فروش تلفنی
 • چگونگی استفاده اثر بخش از تلفن و مدیریت زمان

مدت زمان و تعرفه دوره

۷ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۱۸۰٫۰۰۰ تومان

تدوین طرح بازاریابی / مارکتینگ پلن همراه با کاربرد اکسل

سر فصل های دوره آموزش طرح بازاریابی

 • آنالیز SWOT
 • بررسی محصول و بازار
 • بررسی عوامل موثر بر بازار هدف
 • استراتژی های بازاریابی
 • موضع یابی برند
 • برنامه ریزی و هدفگذاری فروش
 • استراتژی های محصول
 • استراتژی های ترویج
 • تبدیل داده های کیفی به داده های کمی در اکسل برای تعیین استراتژی بازاریابی
 • بودجه و تقویم بازاریابی

مدت زمان و تعرفه دوره

۸ جلسه یک ساعته

هزینه هر جلسه : ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

مدیریت فروش با کاربرد اکسل

سر فصل های دوره آموزش مدیریت فروش

 • استخدام فروشنده
 • فروش شخصی
 • فرآیند فروش خلاق
 • مدیریت فروش
 • فرآیند مدیریت نیروی فروش
 • معیارهای عملکرد فروشندگان
 • وظایف مدیر فروش
 • هدفگذاری ، امتیاز دهی و برنامه ریزی فروش با کاربرد اکسل
قالب بیزینس پلن آماده + دستورالعمل های بیزینس پلن آمادهMarketing Plus