بازاریابی مد

بازاریابی مد دقیقاً چیست و شامل چه مواردی است؟ بازاریابی مُد (fashion marketing) و مدیریت بازاریابی مد، فعالیت تبلیغاتی برند ها و محصولات مد به مشتریان بالقوه است.

مد در مقام یک منبع روزمره

مد یکی از حاضر و آماده ترین ابزارهایی است که افراد به کمک آن می توانند پیام های بصری گویایی درباره ی هویت های خویش صادر کنند.

تاریخ مد

ظهور مد و تاریخ مد با رشد جوامع صنعتی بی ارتباط نیست. اساساً مد در جامعه ی مصرفی رشد کرده است. درباره ی تاریخ مد ، سخنهای زیادی هست.

مصرف مد

مد می تواند روشی قانونمند و مداوم باشد که در زندگی روزمره ی مردم بروز پیدا می کند. از این منظر ، می توان گفت که مد نوعی تجارت است.

رفتار مصرف کننده مصرف و مد
مد

مد عرصه ای هستی شناختی است : در تعامل با مد است که سوبژکتیویته ها حقیقتاً ساخته می شوند و روابطی مادی میان لباس و بدن ایجاد می شود.