ارزان فروشی و قیمت گذاری تهاجمی
روان شناسى مصرف كننده و قيمت گذارى
استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی

قیمت یکی از متغیر ها یا ارکان بازاریابی است که به ” درآمد ” می انجامد ، سایر متغیر ها هزینه به بار می آورند.

قیمت گذاری در محیط در حال تغییر