تاریخچه ی پیدایش و سیر تکاملی علم آمار

مقایسه ی تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی