مقیاس لیکرت

طیف لیکرت یک سؤال پیمایشی بسته است که نظرات یک شرکت کننده را در مورد یک سری اظهارات اندازه گیری می کند.

تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون (Regression analysis) یک روش آماری قدرتمند است که به شما امکان می دهد رابطه بین دو یا چند متغیر مورد علاقه را بررسی کنید.

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی یکی از موضوعات مهم در تحلیل آماری است. آموزش تحلیل عاملی با SPSS و بررسی مواردی چون واریانس ، واریانس کل و معرفی کامل تحلیل عاملی از موضوعات این مقاله آموزش پژوهش و تحلیل آماری است.

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon Signed Ranks Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون میانه

آزمون میانه (Median Test ) از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار ( McNemar Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون کوکران

آزمون کوکران (Cochran Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری و تعمیم یافتهء آزمون مک نمار است که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم. آزمون کوکران در واقع تعمیم یافتهء آزمون مک نمار است.

آزمون کروسکال – والیس
آزمون فریدمن

آزمون فریدمن (Friedman Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری مشابه آزمون کروسکال والیس است که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون علامت

آزمون علامت یا نشانه (Sign Test) از جمله آزمون های ناپارامتری است که در این قسمت از آموزش نرم افزار spps به آن می پردازیم.