برنامه بازاریابی و ویژگی های آن
مزیت های نسبی فروش حضوری

فروش حضوری عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر اینها به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها برای خرید.

بازاریابی و فروش فروش حضوری

یکی از دلایل رشد اقتصادی چشمگیر کشورهای پیشرفته مطلوبیت فروش حضوری در سیستم بازرگانی این کشورهاست.

محصول جدید در بازاریابی

تعریف محصول جدید در بازاریابی دشوار است. آیا با تغییر رنگ یک ماده تمیز کننده می توان آن را محصول جدید در بازاریابی تلقی کرد؟ چند راه برای تشخیص جدید بودن محصول وجود دارد.

بازاریابی و فروش آمیخته محصول

میخته محصول ترکیبی است از محصولات و خطوط محصول که به نحوی موازنه شده است تا شرکت در عین حال که نیازهای بازار هدف را تأمین می کند به اهداف سوددهی خود نیز نایل شود.