مدیریت راهبردی نام تجاری

کتاب مدیریت راهبردی نام تجاری از سه بخش و دوازده فصل تشکیل شده است.