بازاریابی و فروش مسئولیت اجتماعی شرکت
بازاریابی و فروش چالش مستمر پسماند الكترونيك
بازاریابی و فروش بازاریابی سبز و زیست محیطی
مقدمه ای بر بازاریابی سبز

اگر چه مباحث زیست محیطی بر کلیه فعالیت های انسان تأثیر می گذارد، اصطلاحاتی مانند “بازاریابی سبز” و “بازاریابی زیست محیطی” به نظر اغلب مورد توجه مطبوعات می باشند.