بازاریابی و فروش مسئولیت اجتماعی شرکت
بازاریابی و فروش چالش مستمر پسماند الكترونيك
بازاریابی و فروش بازاریابی سبز و زیست محیطی

هدف بنیادین بازاریابی اجتماعی تاثیرگذاری بر رفتار هدف است. که این تاثیر علاوه بر جامعه هدف بر خود کارکنان درگیر در فعالیت بازاریابی اجتماعی نیز اثر دارد.

مقدمه ای بر بازاریابی سبز

اگر چه مباحث زیست محیطی بر کلیه فعالیت های انسان تأثیر می گذارد، اصطلاحاتی مانند “بازاریابی سبز” و “بازاریابی زیست محیطی” به نظر اغلب مورد توجه مطبوعات می باشند.