پژوهش و تحلیل آماری

پژوهش و تحلیل آماری : آشنایی با مفاهیم پژوهش،پژوهش بازاریابی و پژوهش بازار،مدلسازی معادلات ساختاری،انواع روش های تحقیق و پژوهش، کاربرد پژوهش در مسائل بازاریابی

پژوهش
تحلیل رگرسیون
/توسط

آناتومی تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون (Regression analysis) یک روش آماری قدرتمند است که به شما امکان می دهد رابطه بین دو یا چند متغیر مورد علاقه را بررسی کنید.