پژوهش و تحلیل آماری

پژوهش و تحلیل آماری : آشنایی با مفاهیم پژوهش،پژوهش بازاریابی و پژوهش بازار،مدلسازی معادلات ساختاری،انواع روش های تحقیق و پژوهش، کاربرد پژوهش در مسائل بازاریابی

پژوهش