نوشته‌ها

کانال-های-بازاریابی-و-شبکه-ارزش
طرح-ریزی-کانال-های-یکپارچه-بازاریابی

یک شرکت برای اینکه بتواند در ایجاد ” ارزش ” موفق شود باید بتواند در ارائه ” ارزش ” به شیوه ای موفقیت آمیز عمل کند. در بازاریابی فراگیر ، شرکت یا بازاریاب تمام توجه خود را به ” شبکه ارزش ” معطوف می نماید.

ارزش بازاریابی

ایده اصلی این تعریف نسبتاً پیچیده آن است که بازاریابی بر تحویل ارزش یر همه افرادی که از معامله تأثیر می پذیریند، متمرکز است. در ادامه ایده های مرتبط با تعریف مذکور را ارائه می دهیم.