نوشته‌ها

مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی
فرآیند پژوهش بازاریابی

فرآیند پژوهش بازاریابی : یک فرآیند شش مرحله ای است که برای یک مطالعه پژوهش بازاریابی انجام می شود.