نوشته‌ها

مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

برای مقابله با چالش های بازار و مدیریت آن ، تحقیقات بازاریابی یا پژوهش بازاریابی مهم ترین ابزار در علم بازاریابی است . در واقع تحقیقات بازاریابی یکی از ابعاد مهم در بازاریابی به حساب می آید.

فرآیند پژوهش بازاریابی

فرآیند پژوهش بازاریابی : یک فرآیند شش مرحله ای است که برای یک مطالعه پژوهش بازاریابی انجام می شود.