بازاریابی غیر انتفاعی

بازاریابی غیر انتفاعی (Nonprofit Marketing) فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی است که پیام سازمان را در کنار درخواست کمک و دعوت از داوطلبان گسترش می‌دهد. بازاریابی غیر انتفاعی شامل ایجاد لوگو، شعارها و کپی در کنار توسعه کمپین رسانه‌ای برای نمایش دادن سازمان به مخاطبان بیرونی است.

از موضع گیری در برابر نژاد پرستی و مبارزه با پلاستیک گرفته تا حمایت از زنان ، برخی از برترین کمپین های بازاریابی سال ۲۰۱۸ در این بخش از برترین کمپین های بازاریابی بررسی می شوند.

برترین کمپین های بازاریابی سال 2017

اکنون وقت آن رسیده تا برترین کمپین های بازاریابی سال ۲۱۰۷ را بررسی کنیم و با کمی نگاه به گذشته از فراز و فرودهای برندها در کمپین های بازاریابی سال ۲۰۱۷ درس های بزرگ فرا گیریم. بیاموزیم . تغییر کنیم و حرفه ای عمل کنیم.

کمپین پایداری کوکاکولا
برترین کمپین های بازاریابی سال 2016

در این بخش از بررسی کمپین های بازاریابی به بررسی برترین کمپین های بازاریابی سال ۲۰۱۶ پرداخته و درسهای آموزنده این کمپین های بازاریابی را بررسی می کنیم. برترین کمپین های بازاریابی سال ۲۰۱۶ را با برکزیت آغاز می کنیم.

کمپین های بازاریابی سال 2015

برترین کمپین های بازاریابی در سال ۲۰۱۵ را با کمپین بازاریابی کوکاکولا آغاز می کنیم . ما در این بخش به بررسی دقیق کمپین های موفق بازاریابی در سال ۲۰۱۵ می پردازیم.