تاریخچه بازاریابی دیجیتال

آشنایی با تاریخچه بازاریابی دیجیتال در دنیایی که بیش از ۱۷۰ میلیون نفر به طور منظم از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، می تواند در استفاده درست بازاریابی دیجیتال موثر باشد.

تاریخچه بازاریابی

برای درک بهتر مفهوم بازاریابی ، آشنایی با تاریخچه بازاریابی (Marketing History) بسیار حائز اهمیت است. پیشینه بازاریابی را از سال ۱۴۵۰ بیان می کنیم.