آزمون علامت

آزمون علامت یا نشانه (Sign Test) از جمله آزمون های ناپارامتری است که در این قسمت از آموزش نرم افزار spps به آن می پردازیم.

آزمون تک نمونه ای دورها

آزمون تک نمونه ای دورها (One Sample Runs Test) یا آزمون ولد- ولفویتس (Wald – Wolfowittz) از آزمون های ناپارامتری در این بخش آموزش نرم افزار SPSS است.

مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

برای مقابله با چالش های بازار و مدیریت آن ، تحقیقات بازاریابی یا پژوهش بازاریابی مهم ترین ابزار در علم بازاریابی است . در واقع تحقیقات بازاریابی یکی از ابعاد مهم در بازاریابی به حساب می آید.

فرآیند پژوهش بازاریابی

فرآیند پژوهش بازاریابی : یک فرآیند شش مرحله ای است که برای یک مطالعه پژوهش بازاریابی انجام می شود.