ویژگی هایی که یک مصرف کننده را وفادارتر می کند

ویژگی هایی که یک مصرف کننده را وفادارتر می کند

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف کننده ها باید بیشتر طرفدار برند شما باشند، همچنین مصرف کننده وفاداری به سختی پیدا می شود. برندهای بیشماری در بین همه بخش ها از برنامه های وفاداری به عنوان تاکتیک های بازاریابی استفاده می شود.

بازاريابى حسى در به خدمت گرفتن ادراك براى مزيت رقابتى
,

بازاریابى حسى در به خدمت گرفتن ادراک براى مزیت رقابتى

مصرف لذت گرايانه و اقتصاد طراحى

مصرف لذت گرایانه و اقتصاد طراحى

روى تاریک رفتار مصرف کننده

مفاهیم-رفتار-مصرف-کننده
,

مفاهیم رفتار مصرف کننده

قیمت و رفتار مصرف کننده
,

قیمت و رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده شبکه های اجتماعی

هدف گیرى مصرف کنندگان از طریق شبکه هاى اجتماعى برخط