نوشته‌ها

برندسازی کارفرما در برابر برندسازی مصرف کننده
شکوفا منش بررسی آسیب شناسی سیستم بازاریابی و فروش

عدم وجود سیستم های پژوهش بازاریابی و پژوهش بازار از جمله مهترین نقاط ضعف این دسته از شرکت هاست.

روانشناسی رنگ ها در برندسازی
روان شناسى مصرف كننده و قيمت گذارى
مفاهیم-رفتار-مصرف-کننده
قیمت و رفتار مصرف کننده