نوشته‌ها

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon Signed Ranks Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون میانه

آزمون میانه (Median Test ) از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار ( McNemar Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون کوکران

آزمون کوکران (Cochran Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری و تعمیم یافتهء آزمون مک نمار است که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم. آزمون کوکران در واقع تعمیم یافتهء آزمون مک نمار است.

آزمون کروسکال – والیس
آزمون فریدمن

آزمون فریدمن (Friedman Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری مشابه آزمون کروسکال والیس است که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون علامت

آزمون علامت یا نشانه (Sign Test) از جمله آزمون های ناپارامتری است که در این قسمت از آموزش نرم افزار spps به آن می پردازیم.

آزمون تک نمونه ای دورها

آزمون تک نمونه ای دورها (One Sample Runs Test) یا آزمون ولد- ولفویتس (Wald – Wolfowittz) از آزمون های ناپارامتری در این بخش آموزش نرم افزار SPSS است.

مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

برای مقابله با چالش های بازار و مدیریت آن ، تحقیقات بازاریابی یا پژوهش بازاریابی مهم ترین ابزار در علم بازاریابی است . در واقع تحقیقات بازاریابی یکی از ابعاد مهم در بازاریابی به حساب می آید.