رنگ و هویت برند در برندسازی

رنگ و هويت برند در برندسازی

رنگ و هویت برند در برندسازی

رنگ ، حس و حال برند را از طریق لوگوها و بسته بندى شکل مى دهد . معمولاً رنگهایى مورد پسند شرکتها واقع مى شوند که با نوع محصولاتشان تطابق داشته باشد : جان دیر از رنگ سبز براى تراکتورهایش استفاده مى کند ؛ رنگى که تصویرگر طبیعت است .

رنگ و هويت برند در برندسازی

رنگ آى بى ام ، آبى تیره است و ثبات و اطمینان را مخابره مى کند و طول موجهاى کوتاهش در ذهن و روان ، نوعى قدرت و استحکام به وجود مى آورد . هر چند آل رایس و لورا رایس در کتاب ٢٢ قانون تغییر ناپذیر برندسازى خاطر نشان مى سازند که ” اهمیت ایجاد یک هویت ” برند مستقل از به کارگیرى یک رنگ نمادین حتى چنانچه بجا و دقیق انتخاب شده باشد بیشتر است ” .

رنگ و هويت برند در برندسازی

رنگ در برندسازی برندها

هرتز ( اولین برند در کسب و کار اجاره ى اتومبیل ) زرد را برگزیده است . سو آویس به عنوان دومین برند در این حوزه قرمز را انتخاب کرد ، و ناسیونال خود را به رنگ سبز نشان مى دهد . رنگ کاغذهایى که مطالب روزنامه هاى نیویورک آبزرور لندن بر روى آنها چاپ مى شود غیرقابل اشتباه است و نشانگر موفق آمیز بودن برندسازى رنگ این دو روزنامه است ؛ زیرا رنگ سالمونى این روزنامه ها به لحاظ بصرى متمایز از دیگر روزنامه ها است . گویا آنها مى خواهند سیماى متفاوتى از خود را به جامعه عرضه کنند .

فدکس ، رنگهاى نارنجى و زرشکى را براى لوگوى خود انتخاب کرده است ؛ دو طیف رنگ متضاد براى بالا بردن درجه ى دقت و توجه بصرى مصرف کنندگان . فدکس مى خواهد بدین وسیله بسته هاى ارسالى اش به شرکتها و ادارات سریعاً به چشم آیند و همه ى افراد آن را درجا تشخیص دهند .

نقش و اهمیت انتخاب رنگ در هویت بخشیدن به برندها را نباید دست کم گرفت .