تحلیل آماری  

null

از آنجا که انجام پژوهش و تحلیل آماری آن چه در کسب و کارها برای آگاهی از فضای رقابتی و چه در دانشگاه ها برای انجام پروژه ها و پایان نامه ها نیاز مبرم و اجتناب ناپذیر است، لذا تیم پژوهش Marketing Iran Talent آماده عقد قرارداد و همکاری با سازمان ها و دانشجویان می باشد. لازم به ذکر است در حال حاضر تحلیل های آماری و مدل سازی از طریق نرم افزارهای SPSS، LISREL و Smart PLS صورت می پذیرد. تحلیل آماری پایان نامه های دانشجویی برای کلیه رشته های دانشگاهی صورت می پذیرد. در قسمت زیر تعرفه ها و توضیحات لازم ارائه شده است.

تحلیل آماری
تحلیل آماری پایان نامه ، تحلیل آماری پروژه های دانشگاهی و سازمانی
مشاوره پایان نامه دانشجویی
مشاوره پایان نامه دانشگاهی

مشاوره جهت پایان نامه دانشگاهی با تعیین وقت قبلی

  • مدت زمان مشاوره هر جلسه : ۲۰ دقیقه
  • نوع مشاوره : حضوری یا تلفنی

تعرفه مشاوره : ۲۰ هزار تومان

مشاوره سازمانی
مشاوره پژوهش سازمانی

مشاوره جهت پژوهش های سازمانی با تعیین وقت قبلی

  • مدت زمان مشاوره هر جلسه : ۲۰ دقیقه
  • نوع مشاوره : حضوری یا تلفنی

تعرفه مشاوره : ۴۹ هزار تومان

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

این آزمون زمانی بکار می رود که مقیاس اندازه گیری حداقل در سطح مقیاس ترتیبی باشد. این آزمون مشابه کروسکال والیس است، با این شرط که K گروه نمونه جور شده باشند. آزمون فریدمن برای تجزیهء واریانس دوطرفه (برای داده های ناپارامتری) از طریق رتبه بندی به کار می رود.

تعرفه تحلیل : ۶۹ هزار تومان

آزمون شفه

آزمون شفه

آزمون شفه تا حدود  زیادی مشابه گروه بندی L.S.D در آزمون F است و زمانی به کار برده می شود که آزمون F صورت گرفته و فرضیه H1 مورد قبول باشد، یعنی اثر متقابل بین دو متغیر معنی دار باشد. این آزمون برای مقایسه یک به یک تمام حالت های ممکن میانگین ها و همچنین ترکیب چند تایی مقایسه آنها صورت می پذیرد.

تعرفه تحلیل : ۴۹ هزار تومان

آزمون آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده ها به منظور تصمیم گیری در مورد استفاده از آزمون های پارامتری استفاده می گردد. در تحلیل آماری زمانی که نرمال بودن داده ها مورد تردید باشد بایستی نرمال سازی صورت پذیرفته و سپس تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گیرند. شش نوع خروجی برای تشخیص توزع داده ها مورد استفاده است: جداول فراوانی ، نمودارهای میله ای و ستونی ، نمایش میله ای ساقه و برگ ، نمودارهای جعبه ای و ماتریس های نمودار پراکندگی.

 

تعرفه تحلیل : ۱۹ هزار تومان ( به ازاء هر متغیر اضافی ۱۰ هزار تومان بر تعرفه اضافه می گردد)

آزمون ANOVA

آزمون ANOVA

آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA) برای مقایسه تاثیر یک متغیر مستقل گروه بندی بر یک متغیر کمی وابسته استفاده می گردد. در این آزمون حتماً باید متغیر وابسته کمّی و متغیر مستقل گروه بندی دارای سطوح محدودی باشد.

 

تعرفه تحلیل : ۷۹ هزار تومان

تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران

تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران

شاید یکی از مهمترین مسائل پایانه های دانشجویی و پژوهش های علمی تعیین حجم نمونه باشد. این مساله تحت تاثیر چند عامل از جمله هدف پژوهش ، حجم جامعه ، خطر انتخاب یک نمونه بد یا ضریب اطمینان ، خطای نمونه گیری مجاز و نوع نمونه گیری می باشد.

تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران :

تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران

تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران

تعرفه تحلیل : ۹ هزار تومان

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار توصیفی ابزاری است برای سازماندهی ، خلاصه کردن و توصیف ویژگی های یک مجموعه از داده ها . آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی ، و تغییرپذیری ، آماره های توصیفی ، و نمودارها می باشند.

 

 

تعرفه تحلیل : ۶۹ هزار تومان

رگرسیون چند متغیره

رگرسیون چند متغیره

رابطهء موجود بین سه متغیر یا بیشتر را رگرسیون چند متغیره می نامند. در رگرسیون چند متغیره ، یک متغیر را وابسته و متغیرهای دیگر را مستقل می نامند.

 

تعرفه تحلیل : ۶۹ هزار تومان (به ازاء هر متغیر اضافی ۱۵ هزار تومان به تعرفه مذکور اضافه می گردد)

همبستگی و رگرسیون

همبستگی و رگرسیون

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه بین یک متغیر کمّی با متغیر کمّی دیگر است. اگر بین دو متغیر X و Y همبستگی معنی دار وجود داشته باشد، مقدار هر یک از این دو متغیر  را برحسب دیگری می توان پیش گویی کرد. تکنیکی که در این زمینه بکار می رود «تحلیل رگرسیون» نام دارد.

 

 

 

تعرفه تحلیل : ۴۹ هزار تومان ( به ازاء هر متغیر اضافی ۱۰ هزار تومان به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.)

رگرسیون لجستیک

رگرسیون لجستیک

در بسیاری از پژوهش ها متغیر وابسته تنها دو نتیجه ممکن دارد و می تواند فقط یکی از دو ارزش صفر یا یک را بپذیرد. برای این گونه موارد دو تکنیک آماری معروف وجود دارد که عبارتند از تحلیل تمایزات و رگرسیون لجستیک. رگرسیون لجستیک ابزاری قوی تر نسبت به تحلیل تمایزات است.

 

تعرفه تحلیل : ۴۹ هزار تومان (به ازاء هر متغیر اضافی ۱۵ هزار تومان به تعرفه مذکور اضافه می گردد)

رگرسیون رتبه ای

رگرسیون رتبه ای

رگرسیون رتبه ای برای پژوهشگران این امکان را ایجاد می نماید که یک پاسخ رتبه ای چند مقوله ای را بر اساس یک مجموعه متغیرهای پیش بین یا مستقل که می توانند عوامل موثر یا متغیرهای کمکی باشند، الگو بندی کرد.

 

 

 

تعرفه تحلیل : ۴۹ هزار تومان ( به ازاء هر متغیر اضافی ۱۵ هزار تومان به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.)

تحلیل کانونی

تحلیل کانونی

تحلیل کانونی یا همبستگی کانونی به رابطه ای بین مجموعه ای متغیرهای پیش بین و مجموعه ای از متغیرهای ملاک از طریق همبستگی های کانونی و مجموعه ای از وزن های کانونی می پردازد.

 

تعرفه تحلیل : ۶۹ هزار تومان (به ازاء هر متغیر اضافی ۱۸ هزار تومان به تعرفه مذکور اضافه می گردد)

تحلیل تشخیصی

تحلیل تشخیصی

تحلیل تشخیصی برای این موضوع بکار می رود که پژوهشگر بخواهد تعیین نماید که کدام متغیرها بین دو یا چند گروه تمایز ایجاد می نمایند.

 

 

 

تعرفه تحلیل : ۶۹ هزار تومان ( به ازاء هر متغیر اضافی ۱۸ هزار تومان به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.)

مدلسازی معادلات ساختاری

مدلسازی معادلات ساختاری

مدلسازی معادلات ساختاری ، انواع متنوعی از مدلها را با هدف اساساً مشابه، برای به تصویر کشیدن روابط میان متغیرهای مشاهده شده به کار می برد. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خط کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد.

 

 

تعرفه تحلیل : ۱۱۹ هزار تومان (به ازاء هر متغیر اضافی ۱۵ هزار تومان و به ازاء هر اصلاح ۱۰ هزار تومان به تعرفه مذکور اضافه می گردد)

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی یکی از روشهای آماری چند متغیره است که بین مجموعه ی فراوانی از متغیرها که به ظاهر بی ارتباط هستند، رابطه ی خاصی را تحت یک مدل فرضی برقرار می کند.  تحلیل عاملی بر این فرض مبتنی است که متغیرهای مشاهده شده ، ترکیب خطی از متغیرهای فرضی زیر بنایی تر هستند.

 

 

 

تعرفه تحلیل : ۸۹ هزار تومان ( به ازاء هر متغیر اضافی ۱۵ هزار تومان و به ازاء هر اصلاح ۹ هزار تومان به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.)

مدلسازی معادلات ساختاری

مدلسازی معادلات ساختاری

مدلسازی معادلات ساختاری ، انواع متنوعی از مدلها را با هدف اساساً مشابه، برای به تصویر کشیدن روابط میان متغیرهای مشاهده شده به کار می برد. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خط کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد.

 

 

تعرفه تحلیل : ۱۱۹ هزار تومان (به ازاء هر متغیر اضافی ۱۵ هزار تومان و به ازاء هر اصلاح ۱۰ هزار تومان به تعرفه مذکور اضافه می گردد)

روایی و پایایی

روایی و پایایی

یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت ، سهولت اجرا ، عملی بودن ، سهولت تعبیر و تفسیر ، روایی و پایایی برخوردار باشد. روایی و پایایی مهم ترین ویژگی های ذکر شده اند.

تعرفه تحلیل : ۴۵ هزار تومان

فصل سوم پایان نامه

فصل سوم پایان نامه

فصل سوم پایان نامه که با عنوان روش شناسی در پایان نامه ها تعریف می گردد، شامل ارائه فلسفه ای از پژوهش و روش شناسی پژوهش در هر پایان نامه است.

 

 

 

تعرفه انجام : ۳۲۰ هزار تومان (همراه با ارائه منابع)

مدل های با معرف های چندگانه و علل چند گانه

مدل های با معرف های چندگانه و علل چند گانه

اصطلاح MIMIC به معرف های چندگانه و علل چندگانه ارجاع شده و نوع خاصی از مدل های معادله ساختاری را معرفی می کند. مدل های MIMIC شامل کاربرد متغیرهای پنهانی است که بوسیله متغیرهای مشاهده شده پیش بینی می شوند.

تعرفه تحلیل : ۷۹ هزار تومان (به ازاء هر اصلاح ۱۵ هزار تومان به مبلغ تعرفه افزوده می گردد.)

تهیه و تدوین پرسشنامه فارسی

تهیه و تدوین پرسشنامه فارسی

پرسشنامه به منظور تهیه داده های خام برای انجام هر پژوهش بکار می رود. پرسشنامه ها برای جمع آوری داده هایی که به سادگی قابل مشاهده نیستند مانند نگرش ، انگیزش، ارزش ها و غیره به کار می روند.

 

 

 

تعرفه انجام : ۱۲۰ هزار تومان به ازاء هر بیست سوال (به ازاء ترجمه انگلیسی مبلغ ۶۸ هزار تومان به مبلغ تعرفه افزوده می گردد)

فصل چهارم پایان نامه

فصل چهارم پایان نامه

فصل چهارم پایان نامه که از جمله مهمترین فصل های یک پایان نامه است به تحلیل آماری پایان نامه مرتبط است. در این فصل کلیه تحلیل های آماری به همراه تفسیر آنها ارائه می گردد.

 

تعرفه انجام : تعرفه پایه برای دانشجویان دوره لیسانس ۳۹۹ هزار تومان و دوره فوق لیسانس ۵۹۹ هزار تومان