گرافیک محیطی

وظیفه ی « گرافیک محیطی » این است که پیام مفیدی را منتقل کند ، و از منظر چشم ، ذهن را جلب نماید ، و در نتیجه نظم لازم را برای دیدن آن سوی سطوح چیزهای قابل رویت به ذهن متبادر کند و در شناخت ارزش های لازم برای یک زندگی کامل و لذت بردن از آن ، هدایت و راهنمایی اش سازد.