گرایشات مردم به محصولات خارجی

گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی

مفهوم بازاریابی جهانی

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

مفهوم بازاریابی جهانی

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت اول

ماهیت مشارکت های راهبردی جهانی

عوامل موفقیت مشارکت های راهبردی جهانی

دلایل همکاری در مشارکت های راهبردی جهانی

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت سوم

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی – قسمت سوم

در آغاز دهه ۱۹۸۰ « پیر لئوتارد – ووگت » مدیر عامل شرکت « نستله » نقطه نظرات مشابهی را در مصاحبه با مجله ادورتایزینگ ایج اعلام نمود :خبرنگار مجله : آیا علائق و ترجیحات مصرف کنندگان کشور های مختلفی که شما در آنجا ها فعالیت می نمایید متفاوت است ؟

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت دوم

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی – قسمت دوم

سؤال کلیدی که مدیران بازاریابی جهانی با آن مواجه می باشند آن است که آیا باید پیام تبلیغاتی مشخص و راهبرد رسانه به علت شرایط محیطی از یک منطقه به منطقه دیگر یا از یک کشور به کشور دیگر تغییر یابد یا خیر.