کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه
گرایشات مردم به محصولات خارجی

یکی از واقعیت های بازاریابی جهانی وجود گرایشات کلیشه ای در مورد محصولات خارجی است. گرایشات کلیشه ای ممکن است به نفع فعالیت های مدیر بازاریابی باشد

بازاریابی و توسعه اقتصادی

سؤال مهمی که مطرح می باشد آن است که آیا بازاریابی و توسعه اقتصادی ارتباطی دارد یا خیر.

بازار شکنی یا دامپینگ

بازار شکنی یا دامپینگ یکی از موضوعات مهم راهبرد قیمت گذاری جهانی است. مقررات ضد بازار شکنی ۱۹۷۹ گات ، بازار شکنی را فروش محصولات وارداتی با قیمتی کمتر از بازار داخلی با کشور مادر تعریف نموده است.

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

در هنگام اجرای بازاریابی جهانی ، شرکت ها باید به نحوی رفتار نمایند که هم جهانی و هم محلی باشند و بتوانند به شباهت ها و تفاوت ها در بازار های جهانی پاسخ دهند.

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

مبنای یک برنامه بازاریابی جهانی موفقیت آمیز ، درک جامع دانش بازاریابی است. بازاریابی فرآیند تمرکز منابع و اهداف سازمان بر فرصت ها و نیاز های محیطی است.

ماهیت مشارکت های راهبردی جهانی

مشارکت های راهبردی جهانی اتصال و ارتباط بین شرکت هایی را نشان می دهد که با همکاری یکدیگر اهداف مشترکی را تعقیب می نمایند.