گرایشات مردم به محصولات خارجی

گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی

یکی از واقعیت های بازاریابی جهانی وجود گرایشات کلیشه ای در مورد محصولات خارجی است. گرایشات کلیشه ای ممکن است به نفع فعالیت های مدیر بازاریابی باشد

بازاریابی و توسعه اقتصادی

بازاریابی و توسعه اقتصادی

سؤال مهمی که مطرح می باشد آن است که آیا بازاریابی و توسعه اقتصادی ارتباطی دارد یا خیر.

بازار شکنی یا دامپینگ

بازار شکنی یا دامپینگ

بازار شکنی یا دامپینگ یکی از موضوعات مهم راهبرد قیمت گذاری جهانی است. مقررات ضد بازار شکنی ۱۹۷۹ گات ، بازار شکنی را فروش محصولات وارداتی با قیمتی کمتر از بازار داخلی با کشور مادر تعریف نموده است.

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

در هنگام اجرای بازاریابی جهانی ، شرکت ها باید به نحوی رفتار نمایند که هم جهانی و هم محلی باشند و بتوانند به شباهت ها و تفاوت ها در بازار های جهانی پاسخ دهند.

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت اول

ماهیت مشارکت های راهبردی جهانی

ماهیت مشارکت های راهبردی جهانی

مشارکت های راهبردی جهانی اتصال و ارتباط بین شرکت هایی را نشان می دهد که با همکاری یکدیگر اهداف مشترکی را تعقیب می نمایند.

عوامل موفقیت مشارکت های راهبردی جهانی

عوامل موفقیت مشارکت های راهبردی جهانی

دلایل همکاری در مشارکت های راهبردی جهانی

دلایل همکاری در مشارکت های راهبردی جهانی

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت سوم

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی – قسمت سوم

در آغاز دهه ۱۹۸۰ « پیر لئوتارد – ووگت » مدیر عامل شرکت « نستله » نقطه نظرات مشابهی را در مصاحبه با مجله ادورتایزینگ ایج اعلام نمود :خبرنگار مجله : آیا علائق و ترجیحات مصرف کنندگان کشور های مختلفی که شما در آنجا ها فعالیت می نمایید متفاوت است ؟

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت دوم

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی – قسمت دوم

سؤال کلیدی که مدیران بازاریابی جهانی با آن مواجه می باشند آن است که آیا باید پیام تبلیغاتی مشخص و راهبرد رسانه به علت شرایط محیطی از یک منطقه به منطقه دیگر یا از یک کشور به کشور دیگر تغییر یابد یا خیر.