نوشته‌ها

تحقیق کیفی

تحقیقات کیفی به عنوان یک روش تحقیق در بازار تعریف شده است که بر دستیابی به داده ها از طریق ارتباطات باز و مکالمه متمرکز است.

فهرست مهارت های بازاریابی
نکاتی-که-مدیران-بازاریابی-و-بازاریابان-باید-بدانند

مدیران بازاریابى به مهارت هاى دیرینه ى تحقیقات بازار ، تولید محصولات جدید ، مدیریت محصول ، قیمت گذارى ، مذاکره ، ارتباطات ، فروشندگى و مدیریت شبکه ى توزیع نیاز دارند.

تبلیغات و تحقیقات بازار

برقراری ارتباط بین محصول و بازار، اصل اساسی بازاریابی و مدیریت بازاریابی است. آن ها با استفاده از ابزار مختلف می توانند به این ارتباطات دست یابند.