نوشته‌ها

ماتریس بی سی جی

ماتریس BCG عمدتاً برای شرکت های چند بخشی / چند محصولی مورد استفاده قرار می گیرد. ماتریس بی سی جی یکی از ابزارهای مهم در فرآیندهای بازاریابی است.

تصميمات-اساسى-در-تبليغات-پيشبرد-فروش-
تبلیغات-پیشبرد-فروش-و-استفاده-کنندگان-آن

رقبایى که سهم بازار آن ها اندک است در مى یابند که به نفع آنها است از تبلیغات پیشبرد فروش استفاده کنند ، چرا که آن ها به هیچ عنوان نمى توانند با بودجه سنگینى که رقباى بزرگ تر به تبلیغات اختصاص مى دهند در این زمینه با آن ها رقابت کنند.

پيشبرد-فروش-متمركز-بر-مصرف-كننده
نکات-مهم-در-برنامه-پیشبرد-فروش
اهداف-متمرکز-بر-مشتری-در-پیشبرد-فروش