نوشته‌ها

استخدام مدیر بازاریابی

استخدام مدیر بازاریابی یکی از مهمترین موضوعات هر کسب و کار است.  تغییرات بازار و روندهای اقتصادی لزوم جذب و بکارگیری مدیران حرفه ای در تمام واحدهای سازمان را اجتناب ناپذیر نموده است.

سوالات-مصاحبه-های-بازاریابی-

عموماً سؤالات مصاحبه در زمینه بازاریابی به منظور ارزیابی دانش، نوآوری، خلاقیت و توانایی شما می باشد.

تفاوت تيم با گروه

دو یا چند نفر که رابطه و وابستگى متقابل با یکدیگر دارند ، گردهم مى آیند تا به هدفهاى خاصى دست یابند. یک گروه کارى گروهى است که اصولاً به سبب وجود رابطه ى متقابل ، اعضا اطلاعات مبادله کرده و به یکدیگر کمک مى کنند تا تصمیمى گرفته شود و در حوزه ى مسئولیت خود ، یکدیگر را یارى مى دهند.

كم-شدن-وفادارى-كاركنان

کارکنان و اعضاى سازمانها همواره بر این باور بوده اند که سازمانها و کارفرمایان نسبت به وفادارى آنان پاداشهاى خوبى مى دهند ، یعنى امنیت شغلى دارند.

چرا-تيم-شهرت-زيادى-يافته-است-؟
انواع تیم های کاری

انواع تیم های کاری با مقاصد گوناگون ایجاد و از این رو با چالشهاى متفاوتى رو به رو مى شوند. مدیران با شناخت تفاوتهاى میان تیمها مى توانند به طور اثربخش ترى با این چالشها برخورد کنند.